Havnereglement
dato 30.01.17 rev. 12.02.2020
§ 1 Generelt
Styret for MFSF (Maurnes Fiske og SmåbåtForening) er den ansvarlige instans for anlegg og drift av
båthavna med tekniske anlegg. Havneområdet består av det området som er definert som
småbåthavn i henhold til godkjent reguleringsplan samt det sjøområdet utenfor reguleringsplanens
om loven hjemler.
Reglementet gjelder for alle som ferdes i foreningens havneområde. Alle som ferdes i havneområdet
plikter å vise hensyn og orden samt følge anvisninger gitt ved oppslag eller av styret.
§ 2 Leie av båtplasser
Båteier som er medlem av MFSF kan leie båtplass i båthavna mot betaling av den til enhver tid
fastsatte avgifter. Tildeling av båtplass foretas av styret. Tildeling foretas etter oppført venteliste.
Båtplassen kan ikke overdras til annen person uten samtykke fra styre i MFSF. Se for øvrig
vedtektene. Den tas forbehold om regulering og omfordeling av båtplassen når dette anses som
nødvendig. Utleie av båtplasser skal kun skje til medlemmer av MFSF. Intern overdragelse av båtplass
ved arv kan godtas ved skriftlig søknad til styre. En slik overdragelse kan kun godtas i ett ledd, barn av
eier.
§ 3 Registrering og forsikring
Eier plikter å ha båten ansvarsforsikret. Båten bør være registrert og merket, overensstemmende
med lov og forskrifter.
§ 4 Fortøyning
Båteier har plikt til å sørge for forsvarlig fortøyning og avfendring. Hver båt skal fortøyes med
minimum et tau i hver av båtens fire hjørner. Båter over 8 meter skal også være fortøyd med et
minimum ett spring på hver side. Tauet bruddstyrke skal være minimum halvparten av båtens vekt.
Hvert tau skal ha minst mulig slakk og være påmontert strekkavlaster/rykkdempere. Det skal ikke
brukes sjakkel for feste av tau til flyteanlegg. Båter skal være utstyr med tilstrekkelig fendere som
skal hindre skade på utligger og/eller andre båter. Småbåter (jolle, vannscooter, gumibåt, ol.) fortøyd
til hovedfartøy ved båtplass tillates ikke. Se for øvrig skisse under om fortøyningsforslag.

§ 5 Ferdsel i havneområdet
Manøvrering i havnebassenget samt til og fra anlegg skal skje med så liten fart så manøvreringen
tillater, maks 5 knop. Det skal vises aktsomhet og være hensynsfull til øvrig trafikk i havnebassenget.
For øvrig skal fastsatte sjøveisregler følges.
§ 6 Ordensregler
Det er forbudt å dumpe avfall av noe art i havneområdet. Båteier plikter å fjerne avfall og søppel
etter bruk, opplagring, reparasjon, rengjøring ol. Søppel, fiskeavfall eller avfall fra rengjøring av
redskaper skal ikke kastes i havnebassenget. Det er ikke tillat å lagre garn eller fiskeutstyr ol., i
havneområdet. Batteri og spillolje skal leveres til godkjent mottak. Spillolje kan også tømmes ved
godkjent spilloljetanke som ligger ved «slippbua». Søppel skal legges i dertil oppsatte dunker på
land. Det er forbudt å henlegge småbåter og/eller andre ting på
flytebryggene - som forøvrig til enhver til skal være ryddige. Bryggeportene skal være avlåst.
Det er forbudt å klatre over porten. Barn har ikke adgang til flytebryggene uten i følge med
voksne. Medlemmer som har betalt pålagte avgifter kan få egen portnøkkel/kort.
§ 7 Slippsetting av båter
Slipsetting skjer etter avtale med MFSF og etter de regler som gjelder. Det er bare fagansvarlige som
skal besørge slippen og som er godkjent av styre for inneværende år. Båter som skal på slippen skal
framvise gyldig ansvarsforsikring på båten.
§ 8 Båtplassen
Båtplassen skal være minimum 50 cm større enn båtens bredde. Dette er for at utliggerne
ikke skal skades (bøyes ut). Dersom båtplassen ikke brukes over lengre tid, vinteropplag
m.m. skal "båsen låses av" med minimum 10 mm tau eller lignende. Dette er for at sidebåsene
skal ligge «trygt». Båteierne som kommer «først» i havna etter event. snøfall, har ansvaret for å
rydde/måke brygga fri for snø. Dette for å holde brygga fri for is ved overgang til mildvær i ettertid.
Hver enkelt plasseier er selv ansvarlig for snømåking og øvrig renhold av uteliggerne. Plasseier er
pliktig å påse at brygge og flyteelementer er rengjort med tanke på groing, løse tau ol. Dette gjelder
også brukere når plassen er framleiet. Feil/mangler skal meldes til havnekomiten/styret. Båteier
plikter å utføre normal vedlikehold av båten.
§ 9 Vedlikehold av tekniske anlegg i havna
Det er montert en rekke tekniske anlegg i havna (strøm, kran, slipp, dieselfylling, vann,
fortøyninger, lys, strømuttak, brannutstyr m.m.). Det er kun havnekomite/styre som kan besørge
utbedringer/reparasjoner på de tekniske anlegg i havna.
Feil/mangler skal omgående meldes til havnekomite/styret.

Strøm:
Det er strømmålere til alle strømuttak på bryggene sikret med 16A, og 30mA jordfeilbryter.
Kabelen skal være ubeskadiget og av godkjent type for utendørs bruk. Maksimalt 25 meter lang i en
lengde (ikke tillatt å skjøte), ledningstverrsnitt minst 2,5mm2. Når kabelen ikke er tilkoblet båten,
skal strømmen/ledningen være koblet fra tilkoblingspunktet. Land strømkabler skal sikres på en slik
måte at de ikke hindrer for fri ferdsel eller kan falle i vannet. Strømkabel skal forlegges på en slik
måte som gjør at den ikke kan komme i klem eller skader strømledningen og bli utsatt for store
påkjenninger. Ved overtredelser av overnevnte, vil strømmen bli frakoplet uten nærmere varsel og
uten ansvar for MFSF.
Vann:
Ferskvann er tilgjengelig fra utplasserte vannposter på bryggene. Vannslange skal henges opp etter
bruk. Ved eventuelle vannlekkasjer skal styre kontaktes. Det er vannmåler som vi betaler for per m3,
så ikke la vannet renne umotivert. Ved uaktsomhet ved vannbruk kan båteier/medlem bli ilagt gebyr.
§ 10 Landanlegg m/parkering, utstyr ol.
Biler hensettes på parkeringsplasser. Parkering på moloen er strengt forbudt. Langtidsparkering (mer
enn 3 døgn) av biler skal avtales med Havnekomite. Hensetning av båthengere lengere enn 1 døgn
tillates ikke. Styre kan pålegge leietaker å betale omkostningene ved flytting av båter, båthengere,
langtidsparkerte biler ol. MFSF er ikke ansvarlig for skader som i slike tilfeller påføres båt, bil, henger
eller øvrig utstyr. Se eget reglement av de øvrige bygninger/utstyr.


§ 11 Kjennskap til lover og regler
Alle medlemmer plikter umiddelbart å skaffe seg et eksemplar av foreningens lover og regler,
og gjøre seg kjent med dem.

Reglement for slippen
1. Slipen kan bare brukes av de som styret i MFSF har godkjent og fått opplæring.
2. Slipsett bestilles og føres inn i loggboka.
3. Slipen kan ta båter inntil 40 fot lengde, maks. 4,0 meter bredde og inntil ca. 15 tonn.
4. Slipsett utføres av slipkjører. Båteier skal rette seg etter slipkjørers instrukser.
5. Et slipsett kan vare inntil 3 døgn. Slippkjører kan gjøre unntak i spesielle tilfelle.
6. De som har fått slipsett utført, betaler avgift i henhold til fastsatte priser.
7. Hvor bestilt slipptid likevel ikke skal benyttes, må bestillingen annulleres så snart som mulig
senest 2 døgn før avtalt tid og neste på listen eller ventelisten søkes varslet direkte.
8. Det er anledning til internt bytte av bestilt slipptid blant medlemmene.
9. Brukere av slippen skal holde orden og rydde opp etter bruk.
• Avfall legges i søppelkontainer
• Oljeavfall og annet spesialavfall deponeres på anvist plass
• Høytrykkspyler kan lånes av slippkjører
• Håndverktøy lånes ikke ut
• Slipvogn og betongplaten skal rengjøres.
• Vinsjbua skal låses når slippen forlates.
10. Båteier er ansvarlig for at båten er tilstrekkelig forsikret i hht. slippsett. MFSF fraskriver seg
et hvert ansvar.
11. Slipen skal årlig kontrolleres i henhold til HMS-plan.
Opptak og sjøsetting av båter på slippen
• Slippfører skal kontrollere tekniske standen på slippen ved hvert slippsett.
• Det skal være 2 mann/kvinner ved opptaking av båt.
• Før båten tas opp skal båteier signere et dokument «Ansvarlig ved
slippsetting».
• Båten skal festes med 4 stk tamper (2 bak og 2 framme kryss).
• Vinsjbua skal låses når slippen forlates.
• Båten skal stoppes like før båten flyter ved sjøsetting. Da skal alle tamper
løsnes og henges opp. Båten kan da settes ut.

Reglement for kai kran
1. Styret i MFSF administrerer driften av Kai kran, og har ansvar for at reglene for bruk blir fulgt
opp.
2. Det er bare medlemmer av MFSF som kan betjene kaikran.
3. Maks tillatt vekt er 500 kg
4. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk, en til å betjene kai kran og en til å
ivareta sikkerhet på kaien.
5. Det er ikke tillatt å oppholde seg under kai kran under løft.
6. Kai kran skal settes tilbake i «hvileposisjon» og sikres etter bruk.
7. Oppdages noe ureglementert med kai kran, skal styret varsles.
8. Kai kran skal kontrolleres i henhold til HMS plan.
9. ALL BRUK AV KAI KRAN ER PÅ EGET ANSVAR!

Reglement for Støa
1. Dører og vinduer skal alltid være forsvarlig låst når du/dere forlater huset.
2. Huset skal rengjøres før det forlates. Kokekar og servise rengjøres hygienisk.
3. Rengjøring av huset kan tilbys mot avgift, må avtales på forhånd.
4. Overflødig søppel skal ikke oppbevares på fellesområder eller ved siden av søppelkonteiner.
Avfall og søppel skal kastes i søppel boks og/eller kontainer.
5. Røyking innendørs er forbudt
6. Ta vare på husets inventar, spesielt på bad hvor det fort kan oppstå fuktskader. Behandle
huset og dens innbo/løsøre som det skulle være Deres eget.
7. Enhver ting som måtte bli ødelagt eller mistet må erstattes av leietaker.
8. Huset skal holdes oppvarmet i de rom hvor vannrør går, særdeles viktig i vinter halvåret.
9. Trekk ut støpsler til løse elektriske apparater når disse ikke er i bruk.
10. Husordensregler skal følges og er en del av leieavtalen.


 Brannvern – Ring 110 ved brann

Reglement for utleie av rom, gjestebrygge og bobilcamp

Er under utarbeidelse