VEDTEKTER FOR MAURNES FISKE OG SMÅBÅTFORENING
av 10.11.91, sist rev. 11.01.16

NAVN OG FORMÅL
§1
Foreningens navn er Maurnes Fiske og Småbåt Forening (MFSF). Foreningen er
tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Nord. Foreningens hjemsted er i Sortland
kommune.

§2
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på
vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritid/fiske båthavner
2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
3) Virke for tilrettelegging av fiskeri og fremheve fiskeinteresser
4) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint
miljøvern
5) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat
fritidsbasert utnyttelse
6) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige
myndigheter til fremme av båtlivets, båtfolkets og fiskernes interesser
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske
aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av
foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av
annen båtforening eller tilsvarende forening som er registrert i Frivillighetsregisteret.

MEDLEMSKAP
§3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens
formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være
foreningen i hende innen årets utgang.

§3.1
MFSF registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse,
mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person- opplysningene med
Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at MFSF skal
kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem eller
tilsvarende. Personopplysninger registreres også på båtplassen og på medlemsliste
inne på Sjøbua.Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes
skriftlig ifra til MFSF.
§4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan
av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Et medlem som heller ikke oppfyller sine
plikter etter § 6 i disse vedtektene eller overtrer bestemmelsene hva gjelder bruk av
foreningens anlegg kan av styre, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan
innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.
§5
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan
etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.
§6
Hvert medlem plikter:
• Å arbeide for foreningens mål
• Å følge foreningens vedtekter og havnereglement
• Å betale kontingenten innen satt frist
• Å delta i dugnadsarbeid
• Eiere av båtplass har obligatorisk 5 dugnadstimer i året. Dugnadstimer ut over
dette kan godskrives slipleia. Ikke utført dugnadsarbeid kreves inn ved årets
slutt. Satsene for dugnadstimene fastsettes av årsmøte. Dugnadsbok legges på
fredagsrommet. Utarbeidet dugnadsplan bekjentgjøres ved oppslag og sendes
ut pr. mail eller post, dersom båtmedlem ikke har registrert mailadresse.
Facebook side og www.mfsf.no kan også brukes.
• Båtplasser som står ubenyttet, i mer enn 2 måneder, stilles til disposisjon for
foreningen for utleie, dersom ikke annet er avtalt.
§7
Medlemskap gir rett til:
• Deltakelse i foreningens styring
• Disponere båtplasser i foreningens bryggeanlegg. Forespørsel skal være
skriftlig, og gis ansiennitet etter forespørselsdato.
• Bruk av båtforeningens øvrige fasiliteter
• Delta i foreningens og båtforbundet kurs og arrangementer.

§8
Med jevne mellomrom eller når styret finner det formålstjenlig, skal det innkalles til
medlemsmøter.
Medlemsmøter kan være av sosial karakter i miljøskapende hensikt, eller være
sammenkalt for å fatte beslutninger av vesentlig karakter når det gjelder planer,
økonomi, dugnad eller andre tiltak som vil kreve medlemmenes engasjement.
Det føres vedtaksprotokoll fra møtene.

KONTINGENT

§9
Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse,
og må være innbetalt innen 15. mars. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel,
stryke vedkommende som medlem.
§10
Årskontingent fastsettes av årsmøte.
§11
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.
§12
Kontingent fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.
IV. FORENINGENS ORGANER
§13
Foreningens administrative organer er;
1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komiteer
§14
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av
februar måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller
skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som
står på dagsorden.
§15
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i
hende innen 15. januar samme år.
§16
Ordinært årsmøte skal ha følgende sakliste:
1. Åpning med godkjennelse av representanter.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding.
5. Godkjenning av regnskap med revisjonsrapport.
6. Innkomne saker.
7. Fastsetting av kontingent, årsavgifter, budsjett og handlingsplan for kommende
år.
8. Valg av:
a. Leder hvert år.
b. Sekretær og nestleder hvert ulike år.
c. Kasserer og ett styremedlem hvert like år.
d. 2 varamedlemmer til styret hvert år.
e. Utvalgsmedlemmer ved behov.
f. 2 revisorer hvert år.
g. Valgkomite på 2 medlemmer + leder hvert år.


Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall om ikke annet er fastsatt i disse vedtekter.
Avstemming skal være skriftlig om noen forlanger det.
Alle som har betalt kontingent inneværende år har stemmerett. Ingen av
medlemmene kan stille med mer enn en fullmakt.
Over årsmøteforhandlingene føres protokoll som undertegnes av to
årsmøtedeltagere.
§17
Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger
innen sin midte nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som
innkalles etter behov.

§18
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger
alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og
dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer,
bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret
oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver,
med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de
arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige
arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner
det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om
foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når
leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.
Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter
foreningen i fellesskap.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§19
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene
forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen
skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig
innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på
dagsorden.

ØKONOMI
§ 20
Foreningens økonomi baseres på kontingent, forespørsel av båtplasser,
havneavgifter, inntektsbringende arrangement og offentlige tilskudd.
Styret har ansvar for at det føres forsvarlig regnskap over foreningens økonomi.
Regnskapet følger kalenderåret, og revideres av to revisorer valgt av årsmøtet.
Regnskap med revisjonsrapport legges frem for årsmøtet.
Alle tillitsverv er ulønnet, og tillitsvalgte kan ikke gis fordeler framfor andre
medlemmer. Styre- og utvalgsmedlemmer får dekket sine utlegg ved vervet etter
regning som er attestert av leder. Lederens regninger attesteres av nestleder.
Styret binder foreningen med sine underskrifter, men kan ikke pantsette eiendommer
eller ta opp lån uten årsmøtets godkjenning.
Side 7

DIVERSE
§21
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen
forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas ved alminnelig flertall om
ikke annet er fastsatt i disse vedtekter.
§22
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom
styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert
tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.
§23
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning
må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser
om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner
sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller
flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse
av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved
oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres
samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens
eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens
medlemmer eller andre enkeltpersoner.
§24
Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse
vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.
Disse vedtektene ble godkjent i Maurnes Fiske- og Småbåtforenings stiftelsesmøte den 10. nov.1991.
Justering § 7. 7 vedtatt 2. februar 1995.
Justering § 7, 5. setning, § 9, siste setning, § 13, siste setning vedtatt 25. januar 1998.
Justering § 7, 1. setning, vedtatt 28. februar 1999.
Justering § 4, 3. og 4. setning, vedtatt 24. februar 2002.
Justering § 3 punkt 5 vedtatt 24.februar 2008
Justering § 3 punkt 6 (ny) og § 4, 2. og 3. setning: endret, Vedtatt 29.Juni 2014.
Endringer av vedtekter i sin helhet på bakgrunn innmelding av båtforeningen i frivillighetsregister og rett til v momskompensasjon. Vedtatt 18.02.16
Endring av §6 og §10 der oppgitt beløp er endret til «fastsettes av årsmøte». Vedtatt 02.04.2017
Ny paragraf §3.1 Innføring av GDPR, Personvernloven.

Vedtatt årsmøte 11.04.2018